Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA
Galioja nuo 2021-09-01, v.1

 

1. SVETAINĖS IR ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

www.gkrp.lt svetainę („Svetainė“) valdo Lietuvos geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija (priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Duomenų valdytojas“ arba „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan.), kuri yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų Jums naudojantis Svetaine („Asmens duomenys“), valdytoja.

Mūsų rekvizitai:
Lietuvos geros klinikinės ir reguliavimo praktikos asociacija;
Juridinio asmens kodas: 303023167;
Adresas: 9-ojo Forto g. 70, LT-48179 Kaunas.

Gerbiame Svetainės lankytojų (toliau Privatumo politikoje priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų Asmens duomenų apsaugą Jums lankantis Mūsų svetainėje. Privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su pagrindiniais Jūsų Asmens duomenų tvarkymo principais, taip pat informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei šios Privatumo politikos. Taikome technines ir administracines apsaugos priemones tam, kad Mūsų surinkti Jūsų Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neleistino praradimo, naudojimo ar pakeitimo.

Ši Privatumo politika („Privatumo politika“) taikoma visų Jūsų Asmens duomenų tvarkymui Jums lankantis ir naudojantis Svetaine, įskaitant atvejus, kai Jūs Svetainėje pateikiate savo Asmens duomenis. Naudodamiesi svetaine bei teikdami savo Asmens duomenis, patvirtinate, kad susipažinote su ir įsipareigojate laikytis Privatumo politikos.

Jei esate jaunesni negu 18 metų, prieš pateikdami Mums Asmens duomenis, įsitikinkite, kad turite tėvų/globėjų leidimą. Mums paprašius, turėsite įrodyti, kad toks leidimas buvo duotas. Jaunesniems negu 14 metų draudžiama pateikti savo Asmens duomenis Svetainėje.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

2. ASMENS DUOMENYS

Tvarkome šiuos Asmens duomenis:
Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija, siunčiant Mums žinutę:

 • pašto adresas;
 • Vardas, pavardė arba pseudonimas (pasirinkus nenurodyti vardo ir pavardės);
 • Jūsų siunčiama žinutė.
  Informacija apie Jūsų naudojimąsi Mūsų svetainę (slapukų renkama informacija). Kai Jūs lankotės Svetainėje, Mes renkame statistiką apie apsilankymus Svetainėje. Daugiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos skyriuje „Slapukai“.

3. KOKIAIS TIKSLAIS NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Komunikacijai su Jumis. Jūsų atsiųstoje žinutėje esantys Asmens duomenys, bus naudojami atsakymui Jums parengti ir komunikavimo su Jumis tikslu. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Mūsų interesas užtikrinti komunikaciją su suinteresuotais asmenimis.
 • Svetainės gerinimo tikslu. Norėdami sužinoti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine, kad galėtume ją pagerinti ir pagal Jūsų poreikius sukurti naują turinį, renkame ir toliau tvarkome nuasmenintus statistinius Jums naudojantis Svetaine sugeneruotus duomenis. Teisinis Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Mūsų interesas gauti duomenų apie Svetainės naudojimą ir ją tobulinti.

4. IŠ KO GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, sugeneruojame patys Jums naudojantis Svetaine ir/ar galime juos gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., valstybės ar teisėsaugos institucijų, įpareigojančių Mus atlikti tam tikrus veiksmus Jūsų ar Jūsų Asmens duomenų atžvilgiu.

5. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Įsipareigojame neperduoti Jūsų Asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Kai Mes teikiame paslaugas bendradarbiaudami su partneriais – Mūsų partneriams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai (pvz., Svetainės valdymo, Svetainės duomenų prieglobos, IT sistemų priežiūros, Svetainės lankytojų srautų analizės paslaugų teikėjai);
 • Savarankiškiems duomenų gavėjams, veikiantiems kaip duomenų valdytojai (pvz., Kai Asmens duomenys, teikiami kompetentingų valstybės ar teisėsaugos institucijoms ar kitiems subjektams, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, įskaitant Mūsų teisiniams atstovams). Šiems paslaugų teikėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti.

 Šiuo metu neperduodame Asmens duomenų už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

6. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines apsaugos priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame ir tvarkome, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Saugiam naršymui Svetainėje naudojame SSL sertifikatą (SSL sertifikatas – skaitmeninių raktų rinkinys, diegiamas serveryje, kuriame saugoma Svetainė. Sertifikato paskirtis – užkoduoti ir atkoduoti informaciją, perduodamą tarp lankytojo ir serverio. SSL sertifikatas patvirtina ir svetainės tapatybę, nes, norėdamas gauti sertifikatą, svetainės savininkas turi įrodyti savo teisę naudotis domenu) ir WordPress saugumo įrankius.

7. KIEK LAIKO TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Komunikacijos su Jumis tikslu Jūsų Asmens duomenis tvarkome kol komunikuojame su Jumis ir vienus metus po to. Jūsų komunikaciją galime saugoti ilgiau, jei komunikacija yra kilusio ginčo ar valstybės kompetentingų institucijų pradėto tyrimo dalis. Tokiu atveju Komunikacijos duomenis saugosime ginčo/tyrimo laikotarpiu ir teisės aktų numatytą senaties laikotarpį po jo ginčo/tyrimo pabaigos.

Slapukai saugomi skiltyje “Slapukai” nurodytą terminą.

8. JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas (Jūs), kurio duomenys tvarko Duomenų valdytojas, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo Asmens duomenis ištrinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Teisę reikalauti, kad Asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Teisę gauti asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, esant tam tikroms sąlygoms (teisė į perkeliamumą);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti sutikimo ar teisėto intereso pagrindu (išskyrus išimtinius atvejus);
 • Manydami, kad pažeidžiame Jūsų, asmens teises, teisės aktų nustatyta tvarka galėsite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Informacija, kaip tai atlikti, rasite čia: https://vdai.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/skundu-nagrinejimas

Siekdama(s) įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, turite pateikti kvalifikuotu el. parašu pasirašytą laisvos formos prašymą ir atsiųsti jį el. p. info@gkrp.lt. Tik tokiu būdu pateiktus prašymus laikome pateiktais, juos vertiname bei įgyvendiname. Taip įsitikiname Jūsų tapatybe ir galime išvengti neleistino Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Teisės aktų numatytą terminą duomenų subjekto teisių įgyvendinimui pradedame skaičiuoti nuo prašymo pateikimo nurodytu būdu.

Gavę tokį prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS MŪSŲ SVETAINĖJE

Svetainėje gali būti trečiųjų šalių svetaines, kurių nekontroliuojame. Neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Tokiu atveju, jei paspaudus nuorodą, esate nukreipiamas į trečiosios šalies svetainę, prieš ja naudojantis, rekomenduojame perskaityti tokioje svetainėje taikomas privatumo nuostatas.

10. SLAPUKAI 

Svetainės veikimui užtikrinti ir Jūsų patirties gerinimui naudojame slapukus. Naudodami Svetainę nepaspausdami mygtuko „Sutinku“ ir toliau naršysite Svetainėje, tuomet tik būtinieji Svetainės veikimui (techniniai ir funkciniai) slapukai, kuriems įdiegti neprivalome gauti Jūsų sutikimo, bus įdiegti į Jūsų įrenginį. Naudodami Svetainę ir paspausdami „Sutinku“ iššokančiame slapukų lange, Jūs duodate sutikimą Mums, kaip svetainės valdytojui, įdiegti nebūtinuosius (analitinius) slapukus į Jūsų naršyklę (kompiuterį, planšetę, telefoną, kt.).

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai lankotės interneto svetainėje. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų efektyviau ir siekiant suteikti naudingos informacijos svetainės savininkui.

Slapukai būna šių tipų:

 • Techniniai (būtinieji) slapukai. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti lankytojui svetainės turinį lankytojo įrenginyje. Be jų negalima sudaryti galimybės naudotis svetaine visa apimtimi. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad lankytojui davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą lankytojui besilankant interneto svetainėje;
 • Funkciniai (būtinieji) slapukai. Šie slapukai skirti atpažinti lankytoją, kai jis grįžta į svetainę. Jie leidžia individualizuoti svetainės turinį pagal lankytojo poreikius, įsiminti lankytojo nustatymus (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą arba regioną);
 • Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami lankytojo neidentifikuojant, t.y. gaunant nuasmenintą statistinę informaciją;
 • Tiksliniai slapukai. Tai slapukai, renkantys lankytojo apsilankymo svetainėje informaciją, kuri vėliau naudojama pakartotinei reklamai demonstruoti internete (įskaitant ir įvairius socialinius tinklus), vykdyti elektroninės rinkodaros kampanijas, matuojant rinkodaros veiksmų sėkmingumą. Dauguma šių slapukų būna ne tinklapio valdytojo, o jo pasitelktų trečiųjų šalių įdiegiami slapukai;
 • Sesijos slapukai. Tai slapukai, naudojami, kol lankytojas naršo internete ir ištrinami automatiškai uždarius naršyklę;
 • Pastovūs slapukai. Tai slapukai, kurie saugomi lankytojo naršyklėje, kol sueina slapuko galiojimo laikas arba kol lankytojas pats juos ištrina;
 • Pirmosios šalies slapukai: tai yra Mūsų pačių slapukai.
 • Trečiosios šalies slapukai: šiuos slapukus pagal susitarimą su Mumis pateikia trečiosios šalys.

Kokius slapukus naudojame?

Būtinieji slapukai. Svetainėje naudojame funkcinius slapukus, skirtus atpažinti lankytojui.

Google Analytics. Svetainėje naudojame Google Analytics žiniatinklio analizės paslaugą, kurią Mums teikia Google, Inc. („Google“). Ši paslauga padeda Mums išanalizuoti, kaip lankytojai naudojasi Svetaine. Šiuo tikslu Google Analytics naudoja slapukų rinkinį, skirtą informacijai surinkti ir ataskaitai apie Svetainės naudojimo statistiką pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Google Analytics slapukų gauta informacija apie naudojimąsi Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį perduodama Google ir Google ją saugo taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant Jūsų IP adresą Google, Svetainė paverčia jį anoniminiu. Google užtikrina ES galiojantį asmens duomenų apsaugos lygį, įsipareigodama laikytis Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutartinių sąlygų (SCC) pagrindu. Google gali perduoti Google Analytics surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu. Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Mūsų naudojami slapukai:

Kaip ištrinti slapukus?

Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Daugumoje interneto svetainių Jūs galite: patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus; blokuoti trečiųjų šalių slapukus; blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių; blokuoti visų slapukų siuntimą; uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Informaciją, kaip pakeisti Jūsų naršyklės nustatymus rasite:

Internet Explorer / Firefox / Google Chrome / Safari / Opera

Jūs galite pasinaudoti „Google“ suteikiama galimybe įsidiegti dažniausiai naudojamų interneto naršyklių plėtinį, kuris išjungia „Google Analytics“ veikimą Jums naršant internete. Plėtinį galite atsisiųsti adresu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Įdiegus šį plėtinį „Google Analytics“ veikimas bus išjungtas visiškai, ne tik Mūsų svetainėje.

Jei nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Visiškai užblokavus slapukus, Svetainė gali neveikti tinkamai.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org bei http://www.youronlinechoices.eu.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@gkrp.lt